Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Příslušná osoba určená SZCB: 

Ing. Jaroslav Masař, e-mail: masarj@szcb.cz, tel: 386 107 140


Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

          telefonicky na čísle 386 107 140 v pracovní dny od 8:00 - 15:00

 • Písemně na adresu:
  Oznámení porušení práva EU (obálku nutno označit heslem „NEOTVÍRAT!, k rukám Ing. Jaroslava Masaře“)
  Sportovní zařízení města České Budějovice, p.o.
  F. A. Gerstnera 7/8
  370 01 České Budějovice
 • Osobně:
  v pracovní dny od 8:00 do 14:00, na adrese: Sokolský ostrov 402/4, České Budějovice

Souhrnné informace

Kdo může podávat oznámení:

- kdokoli, kdo se v rámci pracovní činnosti nebo jiné podobné aktivity dozvěděl o nelegálním jednání

Co se oznamuje:

- porušení nebo hrozící porušení právních předpisů patřících do oblastí stanovených § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

Jak podat oznámení:

- prostřednictvím komunikačního kanálu, který zabezpečuje důvěrnost poskytnutých informací a zajišťuje ochranu oznamovatele, nahlášené osoby a jejich osobních údajů


K jakému účelu slouží ochrana oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, která se zabývá ochranou osob, jež oznamují porušení práva Unie (dále též "Směrnice"). Od 1. srpna 2023 je v platnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž implementuje tuto Směrnici do právního systému České republiky. Tato legislativa poskytuje komplexní ochranu whistleblowerů (oznamovatelů), tedy jednotlivců, kteří nahlásí nelegální jednání v rámci pracovní činnosti nebo jiné obdobné aktivity v souladu se Zákonem. Ochrana oznamovatelů je klíčovým prvkem v boji proti korupci a zároveň nedílnou součástí fungujícího právního státu.


Ochrana jednotlivců a jejich osobních údajů

V oblasti ochrany osobních údajů a také v rámci ochrany oznamovatelů a dalších jednotlivců uvedených v § 4 Zákona se jedná podle platných právních předpisů a vnitřních směrnic. V případě, že dochází k oznámení porušení, má oznamovatel právo na udržení důvěrnosti a další formy ochrany.


Postup s oznámením

Oznámení musí být jasné a srozumitelné. Z něj musí být zřejmé, na koho se vztahuje a o jaké konkrétní jednání jde (například předložení důkazů nebo příloh k podpoře tvrzení), aby bylo možné provedení řádného vyšetření. V souladu s obsahem oznámení příslušná osoba podnikne odpovídající opatření a, pokud je to možné, informuje oznamovatele o výsledcích jednotlivých oznámení. Zpětná vazba ohledně výsledků oznámení je poskytována oznamovateli v rozumné lhůtě pro vyhodnocení obsahu a přijetí příslušných opatření, nejpozději v termínu stanoveném zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.